skip to Main Content

Om
Media College Denmark / Medieskolerne

  Kåret som årets bedste AV-virksomhed i 2018  

Skolens speciale er kompetencegivende uddannelser indenfor faste og levende billeder samt skærm- og internetbaseret kommunikation. Vi udvikler vores uddannelser i tæt samarbejde med deres respektive brancher og derfor lever indholdet altid op til den virkelighed, som er omkring skolen.

Vi tilbyder tre kompetencegivende uddannelser:

Vi gennemfører grundforløbets 2. del (GF2), hovedforløb, kurser og efteruddannelser.

Eleverne er i centrum og gensidig respekt er en selvfølge.

Udgangspunktet for undervisning og læring på Medieskolerne er, at deltagerne er ansvarlige individer, der alle har et personligt udviklingspotentiale og er parate til at gøre deres bedste.

Media College Denmark / Medieskolerne vil …
– være et førende videns- og kompetencecenter inden for medieområdet og sikre at elever og kursister får mulighed for at nå deres uddannelsesmål ud fra deres individuelle kompetencer. Fokus på frafald og sikring af en høj gennemførelsesprocent på alle tre uddannelser er en selvfølge.

Endvidere vil vi arbejde på at inddrage internationale aktiviteter i uddannelserne og hele tiden værne om det inspirerende undervisningsmiljø, hvor de fysiske rammer og up-to-date produktionsudstyr afspejler bevidste læringsstrategier.

Den enkelte deltagers læring er fikspunktet
Medieskolerne tilbyder uddannelse og undervisning, hvor den enkelte deltagers læring er fikspunktet og hvor underviserne har fokus på deltagernes individuelle lære- og samarbejdsprocesser. Underviserne motiverer og stimulerer også deltagerne til at tage medansvar for egen læring og udvikling.

Afsættet for den tilbudte undervisning er den enkelte deltagers reelle kompetencer. Deltagerne har mulighed for såvel at forbedre deres erhvervsrettede kompetence som at udvikle deres personlige kompetencer.

Inspirerende undervisningsmiljø
Medieskolerne tilbyder uddannelse og undervisning i et inspirerende undervisningsmiljø, hvor deltagerne har mulighed for praksisnær læring og hvor anvendelsen af IT er bærende i læringen. De fysiske rammer udvikles løbende for at optimere læringsprocessen og undervisningen gennemføres i fleksible miljøer, hvor praktiske og teoretiske elementer understøtter hinanden.

Faglig kompetence
Vi tilbyder uddannelse og undervisning, gennemført af lærere med et højt pædagogisk engagement og en stor faglig kompetence, og som til enhver tid kan vejlede deltagerne i valg af hensigtsmæssig metode og fremgangsmåde i en given situation.

Underviserne er organiseret i teams med uddelegering af ansvar og høj grad af indflydelse og de udvikler en åben dialog om pædagogisk og didaktisk praksis, således at teamorganisering til stadighed udvikler sig og videndelingen er høj.

Internationale aktiviteter
Skolen inddrager internationale aktiviteter i uddannelserne, hvor der samarbejdes og udveksles med udenlandske skoler. Endvidere deltager vi i internationale netværk, og elever og kursister stimuleres til at gennemføre en del af uddannelsen i udlandet.

Evaluering
Vi gennemfører løbende evaluering af uddannelserne, hvor evalueringerne indgår som væsentlige pejlemærker for stadig udvikling og forbedring af uddannelserne kvalitet.

Evalueringsresultaterne er synlige og sammenlignelige så de kan bruges af virksomheder, elever og kursister i valg af uddannelsesinstitution.

Den pædagogiske ramme
Rammen udgør det fælles grundlag for den pædagogiske praksis på alle skolens uddannelsesaktiviteter og den beskriver, hvordan Medieskolerne møder de udfordringer, der gør sig gældende i aktuelle uddannelsesopgaver.

Nedenstående er en oversigt over nogle fakta omkring elevprofilerne på Medieskolerne opgjort som gennemsnit indenfor de sidste fem år. Læs om elevdemokrati og samvær nederst på siden.

Grundforløbet GF2
• Gennemsnitsalderen ved grundforløbs-start: 20-21 år.
• Kønsfordeling, film og foto: lidt flere piger end drenge.
• Kønsfordeling, web: lidt flere drenge end piger.
• Frafald: 3-5% (gennemfører ikke grundforløbet).

En del grundforløbselever har studenter- eller hf-eksamen, lidt færre har 10. klasse og kun få søger ind med en 9. klasse.

Film- og tv-produktionsuddannelsen, hovedforløb
• Gennemsnitsalderen ved hovedforløbs-start: 23 år.
• Kønsfordeling: En klar overvægt af drenge.
• Uddannelsesbaggrund: Over 50% er gymnasialt uddannede.
• Frafald: 0-3%

Fotografuddannelsen, hovedforløb
• Gennemsnitsalder ved hovedforløbs-start: 23 år.
• Kønsfordeling: ligelig kønsfordeling.
• Uddannelsesbaggrund: Over 50% er gymnasialt uddannede.
• Frafald: 5-8%

Webudvikleruddannelsen, hovedforløb
• Gennemsnitsalderen ved hovedforløbs-start: 21 år.
• Kønsfordeling: En klar overvægt af drenge.
• Uddannelsesbaggrund: Under 50% er gymnasialt uddannede.
• Frafald: 3-5%

– – –

Elevdemokrati
Vi er stolte af at have engagerede og myndige elever med en høj motivation i det de foretager sig. Alle hold og årgange vælger en elevrepræsentant som er med i skolens elevråd og i de lokale uddannelsesudvalg for de tre uddannelser. Elevrådet mødes én gang om måneden. Udvalgene mødes cirka én gang i hver skoleperiode.

Elevsamvær
Den gode stemning præger dagligdagen på Medieskolerne. Én torsdag om måneden afholdes café i kantinen efter endt skoletid og et par gange om året arrangerer elevrådet skolefester for alle eleverne på skolen.

Det kan nævnes, at mange af vores elever knytter tætte bånd, da de ikke blot mødes på skolen, men også bor sammen på skolehjemmet i Viborg eller kører sammen til og fra skole i bil eller med offentlig transport.

Medieskolernes øverste ledelse er bestyrelsen, som består af 13 personer. Følgende organisationer og interessenter udpeger hver ét medlem:

• TV2 Danmark
• DR
• ASAV
• Dansk Fotografisk Forening
• Danske Medier
• Grafisk Arbejdsgiverforening
• Dansk Metal
• Viborg byråd
• LO Viborg egnen
• Film- og TV-arbejderforeningen
• Dansk Journalistforbund
• Teknisk/admin. personale, Medieskolerne
• Underviserne, Medieskolerne

Daglig ledelse
Den daglige ledelse udøves af rektor, mens de enkelte uddannelsesområder: Film- og TV produktionsuddannelsen, Fotograf- og Webudvikleruddannelserne er organiseret som selvstyrende teams. Herudover er der en administrativ og en teknisk afdeling.

Uddannelsesteams
Det enkelte uddannelsesteam sørger for planlægningen på eget uddannelsesområde, mens et medlem fra hvert team indgår i koordineringsgruppen, som varetager den tværgående planlægning mellem de enkelte uddannelser. Her er der også deltagere fra hhv. teknisk afdeling og fra administrationen i koordineringsgruppens møder.

Regnskab
Medieskolernes regnskabsår er kalenderåret og regnskabet er opbygget efter transaktionsprincippet.

Dette indebærer, at udgifter og indtægter der aktivitetsmæssigt hidrører fra regnskabsåret, også optages i årsregnskabet, uanset om afregningen har fundet sted. Som følge heraf vil årsregnskabet generelt rumme betragtelige tilgodehavender, som de facto indløses i efterfølgende regnskabsår.

Afskrivningsprincipperne er følgende: software afskrives over 3 år, hardware over 5 år, inventar og bygningsmæssige forandringer afskrives over 10 år.

Lokalt uddannelsesudvalg, Film- og TV-produktionstekniker

 • Povl Lystrup Thomsen: Film- og TV-arbejderforeningen
 • Bo terp: Dansk Metal
 • Martin Nathan: ASAV
 • Trine Karlsen: DR
 • Mette sander: TV2
 • Max Jørgensen: Medieskolerne
 • Bo Jensen: Fotograf
 • Elevrepræsentanter fra årgangene


Lokalt uddannelsesudvalg, Fotograf

 • Keld Nielsen: Dansk Industri
 • Tom Borch Jacobsen: Dansk Industri
 • Max Jørgensen: Medieskolerne
 • Bertel Stokholm: Medieskolerne
 • Mikael Harder: Journalistforbundet
 • Elevrepræsentanter fra årgangene


Lokalt uddannelsesudvalg, Webudvikler

 • John Nim: Dansk Metal
 • Max Jørgensen: Medieskolerne
 • John Martens: Medieskolerne
 • Alex Townley Porsborg: Viden Djurs
 • Henrik Lindhart: Viden Djurs
 • Camila Kølsen: Dansk Industri
 • Vagn Jæger: HK

Medieskolerne foretager systematiske q-målinger på igangværende grundforløb og hovedforløb to gange om året, hvilket danner grundlag for opfølgning i de lokale uddannelsesudvalg og i bestyrelsen.

Statistik: Karakterer og gennemførelse

EUD Karakterer
I overensstemmelse med Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal karaktergennemsnit for Medieskolernes uddannelser offentliggøres, og kan ses via nedenstående link til Undervisningsministeriets databaser.

Medieskolernes EUD karaktergennemsnit
Karakterer for EUD 2018 er endnu ikke offentliggjort i Undervisningsministeriets databaser. For yderligere statistiske oplysninger vedrørende EUD henvises til Undervisningsministeriets uddannelses statistik.

Beskæftigelses- og fuldførelsesprocent, samt overgang til uddannelse
Herunder link til UNI-C rapporter:

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser

Beskæftigelsesfrekvens mv., fotograf-uddannelsen:

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselsfrekvens) 2012: 0,51

Videreuddannelsesfrekvens gn. Snit 2008-2011: 0,12

Selvstændighedsfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,3179

Samlet 0,9479

Beskæftigelsesfrekvens mv, ftp- uddannelsen

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselsfrekvens) 2012: 0,55

Videreuddannelsesfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,08

Selvstændighedsfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,2271

Samlet 0,8571

Beskæftigelsesfrekvens mv., Webudvikler-uddannelsen

Skolen har ikke i øjeblikket aktuelle oplysninger fra det faglige udvalg for webudvikler-uddannelsen.

Alle fastansatte medarbejdere på Medieskolerne har, efter aftale med ledelsen, ret til én uges betalt efteruddannelse om året.

Medarbejderen har ret til, efter aftale, at overføre uforbrugt efteruddannelse fra et år til det efterfølgende, således at der på den måde i et kalenderår kan være ret til op til to ugers efteruddannelse.

MU-samtaler
Efteruddannelsen aftales ved den årlige MU-samtale med ledelsen, og kan enten have karakter af en uddybning af medarbejderens allerede eksisterende kompetencer, eller have som formål at udvide den enkeltes kompetencer i bredden. Formen kan antage forskellig karakter: studierejse, deltagelse i konferencer og messer, kurser, seminarer, foredrag og virksomhedsophold.

Media College Denmark / Medieskolerne startede i 1987 under navnet ‘Videoskolen’ og meningen var, at den skulle imødekomme det øgede behov for både grunduddannelse og efteruddannelse, som der kunne forventes som resultat af beslutningen om at oprette TV2 Danmark med tilhørende regionale TV-stationer.

Film- og TV-produktionsuddannelsen
Efter et par år indgik Videoskolen samarbejde med den daværende Teknisk Skole Viborg (nu Mercantec) og Videoskolen kunne i 1990 optage de første elever på de dengang nye erhvervsuddannelser som henholdsvis AV-assistent og Medieteknikmekaniker. I dag er disse uddannelser og varianter heraf smeltet sammen i Film- og TV-produktionsuddannelsen.

Fotografuddannelsen
I 1993 oprettedes fotografuddannelsen og et navneskift fra Videoskolen til Medieskolerne skulle signalere, at institutionen nu havde flere typer medielinier.

Digital Media og Webudvikler-uddannelsen
Fra år 2000 og frem til 2017 var Digital Media-uddannelsen at finde i sortimentet af uddannelser på Media College Denmark. I år 2005 startede vi uddannelsen til Webintegrator, som pr. 1. august 2018 skiftetede navn til Webudvikler. Uddannelsen har samtidig skiftet karakter og er blevet mere frontend-orienteret.

Efterudannelser
Lige fra starten har Medieskolerne været stærkt engageret i udvikling og udbud af kurser og efteruddannelser rettet mod de respektive brancher. F.eks. var Medieskolerne de første til at udvikle og udbyde kurser i non-lineær redigering, ligesom f.eks. farvestyring, digital billedbehandling og digital medieproduktion er eksempler på områder, hvor skolen er med helt fremme.

Kort redegørelse for anvendelse af grønt særtilskud

Med skrivelse af 10. januar d.å., udmeldte Børne og Undervisningsministeriet udmøntningen af den grønne særtilskudspulje for 2021.

Af udmeldingen fremgår det, at selvejende institutioner kan anvende midlerne til udstyrsinvesteringer som sikrer mindre CO2 udlejning, eller på anden vis understettøtter bæredygtighed. Envidere fremgår det, at man som tilskudsmodtager, på sin hjemmeside, skal afrapportere med en kort redegørelse for midlernes anvendelse.

Henset her til kan det oplyses, at Medieskolerne har fået tildelt 173.581 kr fra puljen. Dette beløb er blevet anvendt til at anskaffe 8 KinoFlo Diva Lite LED belysningsarmaturer til film og tv-produktion, dels p.g.a disse har et effektforbrug på 150 watt, men samtidig et lysudbytte, svarende til et 800 watt halogen-lampe armatur. Dels fordi KinoFlo armaturerne elektronisk kan generere en hvilken som helst ønsket farvetemperatur og/eller effektfarve, hvorved anvendelsen af fysiske farvefiltre til manuel påsætning, overflødiggøres. På den måde er KinoFlo lampen således også medvirkende til at reducere forbruget af filtermateriale, der er fremstillet i kunststof. Endelig er den betragtelige levetid på de anvendte LED rør, også ressourcebesparende.

Max Jørgensen
Seniorkonsulent

Se nyheder på Facebook

Spørgsmål til Media College Denmark, Kontakt:
Sekretariatet /  / +45 86 67 50 55

STUDERENDE MEDIA COLLEGE DENMARK

STUDERENDE MEDIA COLLEGE DENMARK

Spørgsmål om Media College Denmark / Medieskolerne
Kontakt: Sekretariatet / +45 86 67 50 55
mail@medieskolerne.dk

STUDERENDE MEDIA COLLEGE DENMARK

Back To Top
error: Content is protected !!