skip to Main Content

NYESTE BILLEDGALLERI © TINA ROSING / udsnit

NYESTE BILLEDGALLERI © MIKKEL SCHWITZER / udsnit

NYESTE BILLEDGALLERI © PIA STØRUP / udsnit

Virksomheder / Fotograf

  For nuværende og kommende samarbejdspartnere  

Her finder du informationer om regler og procedurer, lønsatser, refusioner m.m. til både nuværende og kommende praktiksteder indenfor fotograf-faget.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at oprette din virksomhed som praktiksted eller hvis du har spørgsmål. Kontakt  Gunner Byskov  / 31 50 25 77

Virksomheder, der ønsker at uddanne en elev, skal godkendes af Billedmediernes Faglige Udvalg.

Det sker for at sikre, at virksomheden har den nødvendige bredde og faglighed, for at uddanne en elev tilfredsstillende. Udvalget ønsker også at sikre sig, at virksomheden er så solidt kørende, at den også eksisterer til den tid, hvor kontrakten udløber. Derfor kan det nogen gange være svært for nystartede virksomheder at blive godkendt.

Godkendelsesforløbet
Din virksomhed går ind på dette link (Industriens Uddannelser). Din virksomhed udfylder og afsender et elektronisk spørgeskema. Skemaet rummer en del spørgsmål vedr. fx antal ansatte, opgavetyper, udstyr, lokaler, m.m.

På baggrund af det indsendte spørgeskema bliver virksomheden kontaktet og der træffes aftale om en nærmere besigtigelse foretaget af fagpersoner udpeget af det faglige udvalg. Ud fra denne besigtigelse foretages en indstilling om godkendelse.

Godkendelse, måske med enkelte bemærkninger …
Oftest bliver virksomheden godkendt. Det kan ske uden eller med forskellige bemærkninger, som f.eks. at virksomheden er for specialiseret og at der derfor må aftales tre eller seks måneders udstationering hos en virksomhed af en anden type, sådan at bredden kan sikres. I sjældne tilfælde bliver godkendelse helt nægtet.

Virksomheden kan også godkendes generelt til én eller flere elever, og den kan godkendes til et helt læreforhold eller til færdiggørelse af en navngiven elev. Hvis det sidste er tilfældet, skal der være en ny godkendelse når eleven er uddannet.

Løn for Fotografelever
Lønsatserne for elever under fotograf-uddannelsen aftales efter gældende regler mellem Dansk Industri og Dansk Journalistforbund. Scroll ned og se lønsatserne:

Den samlede uddannelseslængde er 4,5 år, og grundforløbet tæller med som det første halve år. Eleven har derfor et halvt års anciennitet allerede fra den dato uddannelsesaftalen starter.

Et halvt år efter aftalens ikrafttræden vil eleven overgå til 2. års-satsen, og et år senere til 3. års-satsen osv.

Derudover er der overenskomstmæssige justeringer hvert år d. 1. marts. Hold øje med det på Dansk Journalistforbunds hjemmeside.

AUB-ref. Lønrefusion
Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB), udbetaler refusion til virksomheder med elever på skole.

Virksomhederne skal ikke foretage sig noget i den anledning. I det øjeblik, uddannelsesaftalen er registreret, går der besked til AUB, og de vil derefter automatisk udbetale refusionen. Den kommer almindeligvis inden for en måned efter afslutningen på skoleopholdet.

Satser og mere info
Se de gældende satser for elevrefusion og få mere at vide om AUB og lønrefusion her.

N.B.: Vær opmærksom på, at satserne for refusion af løn for elever på skole indgår som en del af finansloven og derfor kan ændre sig fra år til år.

AUB-refusion
AUB sørger for tilskud til praktikstedets udgifter til elevens transport i forbindelse med skoleophold.

Grundreglen er, at eleven skal holdes skadesløs og have dækket sin udgift til transport – dog maksimalt et beløb, der svarer til billigste offentlige transport.

Rejseudgifterne kan være 3 forskellige:

  • Skolehjemselever: en returbillet til og fra skolen ved hvert skoleophold.
  • Skolehjemselever: en returbillet i alle de weekender, hvor de ikke er tilmeldt skolehjemmet.
  • Elever, der ikke bor på skolehjemmet: daglig transport fra hjemmet til skolen under hele skoleopholdet.

Uanset om eleven har kørt sammen med andre, har kørt i egen bil eller med bus og/eller tog, så får hun/han dækket sin udgift til transporten fra eget hjem til skolen – dog kun et beløb, der højst svarer til den billigste pris med offentlig transport.

Det er praktikstedets forpligtelse, at udbetale dette beløb til eleven, og det kan efter sædvanlig praksis i de forskellige virksomheder ske mod forevisning af dokumentation for udgiften, almindeligvis i form af billetter. Det er vigtigt at notere, at der er tale om en skattefri udbetaling!

Vilkår og procedure for udbetaling
Proceduren for udbetaling: ved afslutningen af skoleopholdet udfylder eleven en blanket med sine transportudgifter. Blanketten underskrives og afleveres til skolen.

Beløbene bliver så regnet efter, og når de er erklæret i orden, indsendes oplysningerne til AUB, der sender en meddelelse til praktikstedet om den beregnede udgift. På denne meddelelse skal man på praktikstedet skrive, hvor meget der er udbetalt til eleven, underskrive det hele og sende den tilbage til AUB. Derefter får praktikstedet udbetalt 80% af det anførte beløb – sammen med en lønrefusion.

Hvis man på praktikstedet skriver, at der er udbetalt 2000 kr. til eleven for transporten i et givet skoleophold, modtager praktikstedet umiddelbart derefter 1600 kr. De resterende 400 kr. skal man selv dække.

NB: udbetalingen til eleven er skattefri. Husk at markere det på udbetalingen!

Lønsatser for fotografelever
pr. 1. marts 2023
1. år 16.034 kr.
2. år 16.702 kr.
3. år 18.087 kr.
4. år 18.555 kr.
5. år 19.424 kr.

pr. 1. marts 2024
1. år 16.596 kr.
2. år 17.287 kr.
3. år 18.720 kr.
4. år 19.204 kr.
5. år 20.104 kr.

Lønsatser for voksenelever
pr. 1. marts 2023: 21.201 kr.
pr. 1. marts 2024: 21.923 kr.

Dette er en generel beskrivelse af uddannelseslængde og antal uger, som eleverne er på skole.

Ferier og helligdage hen over året gør, at en generel beskrivelse kommer til at bygge på cirka-tal (antal uger, som eleverne er på skole og væk fra praktikstedet).

Se liste over de eksakte skoleperioder på Medieskolerne (PDF)

Fotograf-uddannelsen
Uddannelsen starter med grundforløbet GF2 rettet mod Fotograf. Grundforløbet er normeret til 20 uger. Efter grundforløbet kommer hovedforløbet, der tager fire et halvt år.

På hovedforløbet er der fire skoleperioder:
1. periode HF1, ca. 15 uger
2. periode HF2, ca. 10 uger
3. periode HF3, ca. 10 uger
4. periode HF4, ca. 5 uger

Når en virksomhed og en elev er blevet enige om et samarbejde, skal I udfylde en uddannelsesaftale …

Aftalen er en blanket, som kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan der også downloade blanketter, der fx vedrører barselsorlov og hvis uddannelsen skal ophøre.

Vigtigt omkring grundforløb og uddannelseslængde
Vær opmærksom på, at hvis eleven allerede har gennemført grundforløb GF2 til Fotograf, er uddannelseslængden fire år. Hvis eleven ikke har gennemført grundforløbet skal der lægges 20 uger til uddannelseslængden, som beregnes fra den dato hvor uddannelsesaftalen træder i kraft, hvilket ikke nødvendigvis er den dato, hvor aftalen bliver underskrevet.

Når aftalen er underskrevet
Når begge parter har underskrevet aftalen, sendes den til Medieskolerne. Tag dog først en kopi til virksomheden selv og en til eleven, for vi skal have originalen. Vi registrerer aftalen og sender en oversigt over, hvornår eleven skal på skole. Derudover sørger vi for at udsende en indkaldelse til skoleopholdene og de udsendes til praktikstedet og eleven senest en måned før opholdets start.

Mere info om uddannelsesaftalen (PDF)

Der gives tilskud til voksenelever inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Region Hovedstaden og Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland afgør hvilke fag og uddannelser der aktuelt kan etableres voksenelev-aftaler indenfor.

Forudsætninger
Voksenelevskuddet er betinget af, at eleven er fyldt 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Dette gælder, uanset om uddannelsesaftalen indgås på et senere tidspunkt.

For følgende personer kan der opnås tilskud på 40 kr./t:

  • Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.

Løntilskuddet på 40 kr. i timen ydes i praktikperioder under hele uddannelsens varighed og til alle erhvervsuddannelser.

For følgende personer kan der opnås tilskud på 30 kr./t:

  • Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed.
  • Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.

Det er en fantastisk mulighed for en elev at prøve at blive udstationeret i udlandet.

Der er ingen tvivl om, at det vil være en styrket elev, der kommer hjem efter sådan et ophold.

Hvad går ordningen ud på?
Ordningen hedder PIU og sorterer under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Du kan gå til hjemmesiden her

Der er rigtig gode støtteordninger, hvis en elev ønsker at blive udstationeret. De går i korthed ud på, at hvis eleven og praktikstedet er blevet enige om, at eleven skal udstationeres i en eller flere måneder, så får I lavet en aftale med en fotograf-virksomhed i fx London eller Melbourne. De betaler, hvad de plejer for en elev, fx 4.000 kroner om måneden.

Eleven skal stadigvæk have sin danske løn, og derfor udbetaler praktikstedet i Danmark differencen mellem de 4.000 kr. og den normale månedsløn. Den difference får praktikstedet refunderet fra AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag), hvilket betyder, at eleven får sin normale løn – den udenlandske virksomhed får en billig assistent – og det koster ikke praktikstedet noget. Dertil kommer, at AUB dækker rejseudgiften, når eleven skal over for at aftale udstationeringen, ligesom de dækker rejsen til/fra det egentlige udlandsophold.

Skriftlig aftale om ansættelsessamtale
Eleven skal selv sørge for at have en skriftlig bekræftelse fra den udenlandske virksomhed på, at der foreligger en aftale om en ansættelsessamtale, ligesom eleven naturligvis skal gemme alle billetter, som skal bruges som bilag og dokumentation.

Kontrakt
Endelig skal der laves en skriftlig aftale, hvori der står hvor længe aftalen løber og hvor meget eleven skal have i løn.

Mere information
Hvis du vil vide mere om udstationering er du velkommen til at kontakte Medieskolerne.

Spørgsmål fra virksomhed til Fotograf, kontakt:
Gunner Byskov /  / +45 31 50 25 77

Spørgsmål fra virksomhed til FOTO
Kontakt: Gunner Byskov / 31 50 25 77
byskov@medieskolerne.dk

LYSSÆTNING OG FOTOOPTAGELSE – GRUNDFORLØB

PACKSHOT – GRUNDFORLØB

LYSSÆTNING OG FOTOOPTAGELSE – GRUNDFORLØB

Back To Top
error: Content is protected !!